LIBRIS logotyp
   

Hjälp - Uppsök
examensarbeten och uppsatser i fulltext

 
 

Beskrivning av posten

Uppsatstyp

Fördjupningsnivå på vilken uppsatsen är gjord. Tjänsten hanterar uppsatser på följande nivåer:

A: Nivåer enligt Bologna

Uppsöks har successivt anpassats efter utbildnings- och examensstruktur enligt Bolognaprocessen. Det innebär att vi även hanterar uppsatser som betecknats efter den nya utbildnings- och examensstruktur som infördes 1 januari 2007 i Sverige. Under en övergångsperiod stöds både den gamla och den nya uppsatsstrukturen.

1. Grundnivå
Högskoleuppsats(grund): Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen.
Kandidatuppsats (grund) : Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.
Uppsats för yrkesexamina på grundnivå (grund) : Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

2. Avancerad nivå
Magisteruppsats (avancerad): Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.
Masteruppsats (avancerad) : Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå: Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

3. Basnivå
Övriga arbeten (bas)
: arbeten gjorda på bas-nivå. Paper/studentarbete skrivna inom studentens första termin inom ett ämne (eller 1,5-30 högskolepoängsnivån) eller andra terminen (31,5-60 högskolepoäng). Även övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

B. Äldre betygssystemet

A-uppsats: paper/studentarbete som högskolan publicerar elektroniskt, skrivna inom studentens första termin inom ett ämne, d.v.s. A-nivå eller 1-20 poängsnivån. Kan finnas enstaka A-uppsatser i Uppsök
B-uppsats: paper/studentarbete skriven inom studentens andra termin av ämnesfördjupning, d.v.s. på B-nivå eller 21-40 poängsnivån.
C-uppsats: utfört under tredje terminen, 41-60 poängsnivån. Arbetet kan i många fall vara en kandidatuppsats.
D-uppsats: utfört under fjärde terminens ämnesfördjupning, d.v.s. på 61-80-poängsnivån. Kan i många fall vara en magisteruppsats.
Examensarbete: leder till en yrkesexamen.

Sökformuläret
I sökformuläret slås dessa uppsatstyper ihop till två grupper:
• Valet ”Bas” innehåller uppsatser på A- och B-nivå. Dessutom basnivåerna från Bologna-systemet
• Valet ”Grund” innehåller Examensarbeten och uppsatser på C- och D-nivå. Dessutom grundnivåerna från Bologna-systemet.
•Valet ”Avancerad” innehåller D- uppsatser. Dessutom de avancerade nivåerna från Bologna-systemet.

Nyckelord

Nyckelorden ska beskriva uppsatsens ämnesinnehåll. Uppsatsförfattaren kan fritt bestämma vilka nyckelord hon vill använda till uppsatsen, nyckelorden följer alltså inte något bestämt ämnesordssystem. Nyckelorden kan vara både på svenska och engelska.

Ämneskategori

Som komplement till nyckelorden tillämpar Uppsök en grov ämneskategorisering.

- Humaniora och teologi
- Samhälls-, beteendevetenskap och juridik
- Bio- och geovetenskaper
- Fysik, kemi och matematik
- Tekniska vetenskaper
- Medicin
- Lantbruk, veterinärmedicin och skoglig vetenskap
- Konstnärligt arbete

De deltagande högskolorna/universiteten bestämmer själva hur de kategoriserar sina uppsatser.

Arbetet hämtat från

I beskrivningen finns en länk till den högskola från vilken arbetet hämtats till Uppsök.

Exempel:
arbetet hämtat från Umeå universitet

Hämta fulltext

Flertalet av examensarbetena/uppsatserna är tillgängliga som PDF-filer, men arbeten har även publicerats i andra format.

Ibland leder "hämta fulltext" till lärosätets presentationssida av uppsatsen/examensarbetet och man får därifrån får klicka sig vidare till fulltexten.

Exempel:
Controllerns roll och dess förändring
av Danielsson, Kristoffer; Eklund, Henrik; du Hane, Martin

Sammanfattning

Sammanfattningen är skriven av författaren till uppsatsen/examensarbetet och kan förekomma både på svenska och på engelska.


 

 

 

 

Kungl. biblioteket, National Library of Sweden / LIBRIS, driften@libris.kb.se