LIBRIS logotyp
   

Hjälp - Uppsök
examensarbeten och uppsatser i fulltext

 
 

Sökning

Sökning
Sök i alla fält
Titel/ord i titel
Författare
Nyckelord
Lärosäte + institution
Publiceringsår
Uppsatstyp
Språk
Ämneskategori

Sökning

Skriv in din sökfråga i sökformuläret. Du kan använda dig av ett sökfält eller flera. Ju fler sökord och ju fler fält du använder desto mer begränsar du din sökning (du får generellt färre träffar). Använder du färre ord och färre sökfält vidgar du din sökfråga (du får generellt fler träffar).

Du behöver inte skriva in hela söktermen (som t.ex. hela titeln eller författarnamnet). Det går bra att bara skriva ett par ord ur titeln/författarnamnet man verkligen är säker på.

Sökresultatet blir detsamma oavsett hur man använder stora eller små bokstäver i sökorden.

Du kan trunkera (söka på del av ord) med asterisk (*). Ordstammen måste vara minst 2 bokstäver vid trunkering.

Exempel:
*direktör - ger alla ord som slutar på direktör
direktör* - ger alla ord som börjar på direktör
cirk*2 - ger alla ord som börjar på cirk och som därtill har två bokstäver

Maskering görs med frågetecken (?):

Exempel:
Wom?n ger träff på både woman och women.
Lind??ist ger träff på både Lindkvist, Lindqvist och Lindquist.

Tänk på att Uppsöks uppsatser och examensarbeten finns på flera språk, mest förekommande är engelska och svenska. Ibland måste man alltså skriva söktermer (t.ex. nyckelord eller titel) på svenska, ibland på engelska.

Du hittar utförligare tips under respektive sökfält.

Sök i alla fält

Denna typ av sökning kallas också fritextsökning och innebär att sökningen görs på alla ord och begrepp som är sökbara i databasen. Här kan du söka på alla fält som finns i postbeskrivningen (titel, författare, lärosäte, uppsatstyp, språk, nyckelord, publiceringsår och ämneskategori). Dessutom är ord ur den längre sammanfattningstexten sökbara här.

Mer precisa sökningar görs genom att man väljer en annan sökingång än fritext, t.ex. titel, författare/medarbetare eller nyckelord. Då begränsas sökningen till att gälla just dessa delar av en post.

Titel/ord i titel

Man kan skriva hela titeln men det räcker också med att ange några ord ur titeln, i vilken ordning som helst. De flesta titlar är på svenska eller engelska.

Exempel:
traffic engineering bluetooth
biblioteken upphovsrätten

Författare

Skriv in uppsatsens författarnamn i vilken ordning som helst.

Exempel:
Andersson, Olle
Olle Andersson
Andersson

För personer med ovanliga namn räcker det ofta att bara skriva in efternamnet.

Nyckelord

Nyckelorden ska beskriva uppsatsens ämnesinnehåll. Uppsatsförfattaren kan fritt bestämma vilka nyckelord hon vill använda till uppsatsen, nyckelorden följer alltså inte något bestämt ämnesordssystem. Nyckelorden kan vara både på svenska och engelska.

Lärosäte + institution

Namn på läroanstalt (universitet eller högskola) och institution som är ansvarig för utgivningen av uppsatsen. Fältet är uppdelat i två led. Första led generellt (högskola); andra led specifikt (avdelning, institution eller fakultet som ger ut serien). Ex. "Lunds Universitet/Avdelningen för Biblioteks- och informationsvetenskap i Lund (BIVIL)”.

Man kan söka på allt som utgivits av en högskola/universitet genom att välja första ledet (högskolan/universitetet; t.ex. Lunds universitet) i rullgardinsmenyn. Vill du bara söka på institutionsledet för sig väljer du någon av läroanstaltens underordnade institutioner.

Publiceringsår

Begränsa sökningen genom att ange ett eller flera utgivningsår. ELLER läggs automatiskt ut mellan åren.

Uppsatstyp

I sökformuläret slås olika uppsatstyper ihop:
• Valet ”Bas” innehåller uppsatser på A- och B-nivå. Dessutom basnivåerna från Bologna-systemet
• Valet ”Grund” innehåller Examensarbeten och uppsatser på C- och D-nivå. Dessutom grundnivåerna från Bologna-systemet.
•Valet ”Avancerad” innehåller D- uppsatser. Dessutom de avancerade nivåerna från Bologna-systemet.

Mer om uppsatstyper

Språk

Välj språk genom att markera önskat alternativ i rullgardinsmenyn. De flesta uppsatser är skrivna på svenska eller engelska.

Ämneskategori

Som komplement till nyckelorden tillämpar Uppsök en grov ämneskategorisering. Du kan begränsa din sökning genom att tala om vilket ämnesområde du är intresserat av.

- Humaniora och teologi
- Samhälls-, beteendevetenskap och juridik
- Bio- och geovetenskaper
- Fysik, kemi och matematik
- Tekniska vetenskaper
- Medicin
- Lantbruk, veterinärmedicin och skoglig vetenskap
- Konstnärligt arbete

De deltagande högskolorna/universiteten bestämmer själva hur de kategoriserar sina uppsatser.

 

 

 

 

Kungl. biblioteket, National Library of Sweden / LIBRIS, driften@libris.kb.se